ᨆᨄᨉᨙᨉ

ᨆᨄᨉᨙᨉ MAPPADENDANG ᨄᨙᨌᨗᨈ NAbdullah Alamudi, Andi Nurhani Sapada ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨒᨕᨚᨀᨗ ᨑᨗ ᨔᨘᨒᨏᨙᨔᨗ ᨒᨚᨒ ᨒᨚᨒᨀᨗ ᨑᨗ ᨊᨆ ᨕᨚᨁᨗ ᨒᨙᨄ ᨆᨅᨙᨊᨗᨅᨙᨊᨗ ᨄᨗᨑᨔᨕᨗ ᨕᨔᨙ ᨅᨉ ᨆᨒᨘᨑᨕᨙ ᨄᨑᨙᨄᨑᨙ ᨆᨊ ᨆᨗᨈ ᨅᨚᨅ ᨔᨗᨒᨌᨘᨒᨌᨘ ᨒᨚᨄᨗ ᨄᨒᨘᨑᨙ…
Continue Reading

ᨕᨈᨗ ᨑᨍ

ᨕᨈᨗ ᨑᨍ ATI RAJA ᨄᨙᨌᨗᨈ Ho Eng Dji ᨔᨙᨑᨙᨍᨗ ᨅᨈᨑ ᨅᨕᨘᨒᨙ ᨕᨈᨗ ᨑᨍ ᨊᨀᨗᨍᨕᨗ ᨄᨂᨑᨚᨕᨗ ᨑᨗᨀᨚᨉᨚ ᨑᨍᨒᨙ ᨀᨙᨑᨙᨐᨆᨗᨍᨚ ᨕᨈᨗ ᨑᨍ ᨊᨗᨈᨑᨗᨆ ᨄᨄᨒᨊ ᨑᨗᨀᨚᨉᨚ ᨆᨊᨆᨚ ᨀᨗᨆᨗᨊᨔᨕᨗ ᨅᨕᨘᨒᨙ ᨕᨈᨗᨑᨍ ᨀᨗᨄᨊᨕᨗ ᨑᨗᨄᨒᨈ ᨑᨗᨀᨚᨉᨚ…
Continue Reading

ᨅᨘᨒᨘ ᨕᨒᨕᨘᨊ ᨈᨙᨄᨙ

ᨅᨘᨒᨘ ᨕᨒᨕᨘᨊ ᨈᨙᨄᨙ BULU ALAUNA TEMPE ᨄᨙᨌᨗᨈ Abdullah Alamudin ᨅᨘᨒᨘ ᨕᨒᨕᨘᨊ ᨈᨙᨄᨙ ᨅᨘᨒᨘ ᨕᨒᨕᨘᨊ ᨈᨙᨄᨙ ᨆᨉᨙᨌᨙ ᨑᨗ ᨌᨚᨀᨚᨂᨗ ᨕᨒ ᨆᨈᨗᨑᨚᨏᨒᨗᨕᨙ ᨕᨘᨈᨗᨑᨚᨊᨗ ᨒᨁᨚᨔᨗ ᨕᨘᨈᨗᨑᨚᨊᨗ ᨒᨁᨚᨔᨗ ᨕᨘᨒᨗᨑ ᨆᨈ ᨁᨊᨗ ᨕᨒ ᨈᨙᨁᨊ ᨈᨚᨔᨚᨑ…
Continue Reading

ᨄᨀᨑᨙᨊ

ᨄᨀᨑᨙᨊ PAKARENA ᨄᨙᨌᨗᨈ Arsyad Basir ᨕᨗᨀ ᨈᨙᨑᨗ ᨈᨘᨑᨈᨙᨕ ᨅᨕᨘ ᨕᨉ ᨈᨆ ᨕᨗᨕᨚ ᨒᨚᨕ ᨔᨐ ᨕᨙ ᨕᨕᨘᨒᨙ ᨄᨀᨑᨙᨊᨐ ᨄᨀᨑᨙᨊᨐ ᨄᨁᨕᨘᨀ ᨕᨗᨀ ᨈᨙᨅᨘ ᨈᨑ ᨈᨙᨕ ᨔᨐ ᨄᨘᨊᨊᨗᨕ ᨄᨁᨕᨘᨀ ᨔᨐ ᨕᨙ ᨕᨕᨘᨒᨙ ᨔᨘᨀᨘ…
Continue Reading

ᨕᨗᨉᨚ ᨒᨚᨁᨚ

ᨕᨗᨉᨚ ᨒᨚᨁᨚ INDO LOGO ᨄᨙᨌᨗᨈ Trio Daz & Dian Ekawaty ᨉᨘᨓ ᨅᨘᨒᨘ ᨔᨆᨊ ᨆᨈᨛᨈᨚᨂᨛ ᨕᨗᨉᨚ ᨒᨚᨁᨚ ᨀᨙᨁᨔᨗ ᨔᨆᨊ ᨑᨗ ᨕᨚᨑᨚᨕᨗ ᨕᨒ ᨑᨗ ᨕᨚᨑᨚᨕᨗ ᨄᨒᨛᨈᨘ ᨔᨙᨂᨛᨑᨛ ᨔᨙᨂᨛᨑᨛᨆᨘ ᨔᨆᨊ ᨄᨉ ᨅᨘᨒᨘ ᨕᨅᨚ…
Continue Reading

ᨕᨂᨗ ᨆᨆᨗᨑᨗ

ᨕᨂᨗ ᨆᨆᨗᨑᨗ ANGIN MAMIRI ᨄᨀᨙᨒᨚ Bora Dg. Irate ᨕᨂᨗ ᨆᨆᨗᨑᨗ ᨀᨘᨄᨔ ᨄᨗᨈᨘᨍᨘᨕᨗ ᨈᨚᨈᨚᨂᨊ ᨈᨘ ᨔᨑᨚᨓ ᨈᨀᨒᨘᨄ ᨕᨙᨕᨕᨘᨒᨙ ᨊᨆᨂᨘᨑᨂᨗ ᨈᨘ ᨈᨙᨊᨐ ᨄᨑᨗᨔᨗᨊ ᨅᨈᨘᨆᨗ ᨕᨂᨗ ᨆᨆᨗ ᨑᨗ ᨕᨂᨗ ᨕᨙᨑ ᨉᨗᨂᨗ ᨉᨗᨂᨗ ᨊᨆᨒᨈᨔ…
Continue Reading
12