ᨕᨚᨀᨚᨊ ᨕᨑᨘᨄᨚᨊᨙ

ONGKONA ARUMPONE

ᨄᨙᨌᨗᨈ NN

ᨑᨙᨀᨘᨕ ᨕᨉᨗ ᨒᨕᨚᨀᨗ ᨅᨍ
ᨈᨑᨚᨀᨗ ᨒᨙᨅ ᨌᨙᨉᨙ ᨕᨒ ᨈᨑᨚᨀᨗ ᨒᨙᨅ ᨌᨙᨉᨙ ᨕᨒ
ᨄᨒᨓ ᨕᨘᨉᨊᨗ

ᨑᨙᨀᨘᨕ ᨕᨗᨉᨗ ᨆᨑᨘᨉᨊᨗᨀᨗ
ᨌᨙᨂᨀᨗ ᨑᨗ ᨀᨙᨈᨙᨂᨙ ᨕᨒ ᨌᨙᨂᨀᨗ ᨑᨗ ᨀᨙᨈᨙᨂᨙ ᨕᨒ
ᨈᨚᨔᨗᨉᨘᨄ ᨆᨈ

ᨉᨘᨄ ᨆᨈ ᨕᨉᨗ ᨊᨗᨊᨗ ᨈᨚᨀᨗ
ᨕᨙᨊᨕᨘ ᨆᨈ ᨈᨚᨀᨗ ᨕᨒ ᨕᨙᨊᨕᨘ ᨆᨈ ᨈᨚᨀᨗ ᨕᨒ
ᨕᨍ ᨈᨚᨑᨗᨀᨄ

ᨆᨈᨙ ᨌᨚᨒᨗ ᨆᨈᨙ ᨌᨚᨒᨗᨊᨗ ᨓᨑᨘᨕᨙ
ᨑᨗ ᨈᨚᨈᨚ ᨅᨍᨅᨍ ᨕᨒ ᨑᨗ ᨈᨚᨈᨚ ᨅᨍᨅᨍ ᨕᨒ
ᨊᨑᨗᨕᨒ ᨀᨙᨅᨚᨂᨙ

ᨆᨌᨗᨒᨀ ᨆᨌᨗᨒᨀᨊᨗ ᨀᨙᨅᨚᨂᨙ
ᨊᨄᨕᨗ ᨑᨗ ᨅᨒᨅᨒ ᨕᨒ ᨊᨄᨕᨗ ᨑᨗ ᨅᨒᨅᨒᨕ ᨕᨒ
ᨊᨆᨈᨙ ᨄᨘᨕᨊ

ᨈᨑᨚᨊᨗ ᨆᨈᨙ ᨈᨑᨚᨊᨗ ᨆᨈᨙ ᨄᨘᨕᨊ
ᨕᨗᨐᨄ ᨕᨘᨄᨙᨈᨘ ᨑᨙᨊᨘ ᨕᨒ ᨕᨗᨐᨄ ᨕᨘᨄᨙᨈᨘ ᨑᨙᨊᨘ ᨕᨒ
ᨕᨘᨔᨄᨘᨄᨗ ᨆᨙᨔ