ᨕᨚᨀᨚᨊ ᨔᨗᨉᨙᨑᨙ

ONGKONA SINDENRENG

ᨄᨙᨌᨗᨈ NN

ᨈᨙᨊ ᨅᨚᨔᨗ ᨑᨗ ᨕᨘᨒᨘᨊ ᨕᨒ ᨈᨙᨊ ᨅᨚᨔᨗ
ᨈᨙᨊ ᨅᨚᨔᨗ ᨑᨗ ᨕᨘᨒᨘᨊ
ᨊᨒᨙᨄᨙ ᨑᨗ ᨈᨚᨉᨊ ᨊᨒᨙᨄᨙ ᨑᨗ ᨈᨚᨉᨊ
ᨊᨆᨒᨗ ᨒᨙᨅᨕᨙ
ᨊᨆᨒᨗ ᨒᨙᨅᨕᨙ

ᨕᨗᨐ ᨒᨙᨅ ᨆᨘᨈᨑᨚᨕᨙ ᨕᨒ ᨕᨗᨐ ᨒᨙᨅ
ᨕᨗᨐ ᨒᨙᨅ ᨆᨘᨈᨑᨚᨕᨙ
ᨈᨙᨔᨄᨙ ᨈᨆᨆᨘᨒᨘ ᨈᨙᨔᨄᨙ ᨈᨆᨆᨘᨒᨘ
ᨊᨈᨙᨕ ᨒᨚᨍᨚᨕᨘᨂ
ᨊᨈᨙᨕ ᨒᨚᨍᨚᨕᨘᨂ

ᨒᨍᨚᨕᨘᨂ ᨑᨗ ᨔᨙᨔᨔᨗ ᨕᨒ ᨒᨍᨚᨕᨘᨂ
ᨒᨍᨚᨕᨘᨂ ᨑᨗ ᨔᨙᨔᨔᨗ
ᨔᨄᨙᨔᨗ ᨑᨗ ᨍᨕᨗᨔᨗ ᨔᨄᨙᨔᨗ ᨑᨗ ᨍᨕᨗᨔᨗ
ᨊᨅᨑᨘ ᨄᨕᨗᨆᨙ
ᨊᨅᨑᨘ ᨄᨕᨗᨆᨙ

ᨆᨕᨘᨊᨗ ᨅᨑᨘ ᨄᨕᨗᨆᨙ ᨕᨒ ᨆᨕᨘᨊᨗ ᨅᨑᨘ
ᨆᨕᨘᨊᨗ ᨅᨑᨘ ᨄᨕᨗᨆᨙ
ᨈᨙᨄᨉ ᨄᨉ ᨈᨚᨊ ᨈᨙᨄᨉ ᨄᨉ ᨈᨚᨊ
ᨑᨗᨆᨘᨒ ᨆᨙᨒᨙᨊ
ᨑᨗᨆᨘᨒ ᨆᨙᨒᨙ