ᨕᨒᨚᨔᨗ ᨑᨗ ᨄᨚᨒᨚ ᨉᨘᨕ

ALOSI RI POLO DUA

ᨄᨙᨌᨗᨈ Yusuf Alamudi

ᨀᨘᨑᨗᨄᨌᨍᨗ ᨑᨗ ᨒᨗᨊᨚ
ᨕᨙᨀ ᨑᨗ ᨓᨈᨀᨒᨙᨆᨘ
ᨊᨘᨒᨙ ᨄᨘᨑᨊᨗ ᨈᨚᨈᨚᨀᨘ
ᨈᨚᨔᨗᨄᨉᨘᨕ ᨔᨗᨑᨘᨈᨘ

ᨆᨘᨑᨗ ᨄᨌᨍᨗ ᨑᨗ ᨒᨗᨊᨚ
ᨈᨘᨉ ᨑᨗ ᨓᨈᨀᨒᨙᨆᨘ
ᨒᨙᨈᨘ ᨌᨄᨊ ᨑᨗ ᨒᨗᨊᨚ
ᨔᨗᨄᨉᨘᨕ ᨆᨈᨙᨑᨘ

ᨈᨄᨆᨘ ᨊ ᨈᨄᨀᨘ
ᨔᨗᨑᨘᨄ ᨊ ᨉᨙᨊ ᨄᨉ
ᨕᨗᨐᨑᨚ ᨈᨑᨊ ᨈᨚᨄᨘᨑᨗ ᨔᨗᨈᨚᨈᨚ

ᨆᨈᨆᨘ ᨊ ᨆᨈᨀᨘ
ᨕᨒᨚᨔᨗ ᨑᨗ ᨄᨚᨒᨚ ᨉᨘᨕ
ᨆᨄᨉ ᨅᨂᨕᨙ ᨔᨗᨅᨓ ᨉᨘᨘᨕᨘᨊ

ᨕᨒᨙᨆᨘ ᨕᨒᨙᨀᨘ ᨄᨉ ᨕᨘᨉᨊᨗ
ᨈᨚᨑᨗ ᨆᨔᨙᨉᨗ ᨈᨑᨊ ᨔᨗᨈᨚᨈᨚ