ᨕᨍᨊ ᨈᨚᨔᨗᨑᨄᨙ

AJA’NA TOSIRAMPE

ᨄᨙᨌᨗᨈ NN

ᨒᨕᨚᨊᨗ ᨈᨕᨘ ᨆᨅᨙᨒᨕᨙ
ᨔᨙᨂᨙᨑᨙ ᨆᨈᨘᨒᨘ ᨈᨙᨒᨘ
ᨊᨈᨑᨚᨕᨂᨙ ᨂᨗ ᨉᨚᨀᨚ

ᨈᨕᨘ ᨑᨗ ᨄᨔᨙ ᨈᨙᨕ ᨆᨙᨈᨙ
ᨈᨙᨊ ᨄᨚᨒᨙᨕᨗ ᨕᨙ ᨄᨔᨙ
ᨊᨈᨙᨕᨕᨗ ᨆᨀᨘᨈᨊ

ᨄᨘᨑᨊ ᨆᨙᨒᨚ ᨆᨘᨈᨙᨕ
ᨊᨅᨘᨀᨙᨊᨗ ᨓᨕᨙ ᨆᨈ
ᨄᨘᨑᨊ ᨆᨙᨒᨚ ᨆᨘᨈᨙᨕ
ᨊᨅᨘᨀᨙᨊᨗ ᨓᨕᨙ ᨆᨈ

ᨆᨄᨔᨗᨔᨍ ᨑᨙᨊᨘᨕᨙ
ᨆᨄᨔᨗᨔᨍ ᨑᨙᨊᨘᨕᨙ

ᨄᨉ ᨔᨄᨊᨗ ᨒᨕᨗᨂᨙ
ᨈᨚᨄᨉ ᨑᨗᨓᨗᨏᨗ ᨒᨂᨗ
ᨕᨍᨊ ᨊᨈᨚᨔᨗᨑᨄᨙ