ᨕᨊ ᨀᨘᨀ

ANAK KUKANG

ᨄᨙᨌᨗᨈ Bora Dg Irate

ᨀᨘᨀᨊ ᨈᨘᨊᨗ ᨄᨙᨒ ᨈᨘᨊᨗ ᨅᨘᨕ ᨑᨗ ᨈᨄᨑ
ᨈᨘᨊᨗ ᨕᨐᨘᨀ ᨑᨗ ᨍᨙᨊᨙ ᨊᨑᨄᨘ ᨈᨕᨘ ᨆᨑᨕᨙ
ᨌᨉᨗ ᨌᨉᨗ ᨉᨘᨉᨘ ᨕᨗᨍ ᨊᨊ ᨄᨙᨒᨀ ᨕᨆᨀᨘ
ᨆᨈ ᨆᨆ ᨀᨒᨙ ᨀᨒᨙ ᨈᨘᨁᨘᨑᨘ ᨍᨙᨊᨙ ᨆᨈᨀᨘ

ᨕᨕᨘᨒᨙ ᨔᨑᨙ ᨔᨑᨙ ᨊ ᨕᨗ ᨀᨘᨀ ᨔᨐ
ᨔᨑᨙ ᨈᨙᨊᨆ ᨀᨘᨌᨗᨊᨗ ᨒᨗᨊᨚ ᨕᨙᨄᨚ ᨈᨙᨊᨆ ᨈᨊᨙᨊ

ᨕᨕᨘᨒᨙ ᨔᨑᨙ ᨔᨑᨙ ᨊ ᨕᨗ ᨀᨘᨀ ᨔᨐ
ᨔᨑᨙ ᨈᨙᨊᨆ ᨀᨘᨌᨗᨊᨗ ᨒᨗᨊᨚ ᨕᨙᨄᨚ ᨈᨙᨊᨆ ᨈᨊᨙᨊ