ᨔᨘᨒᨏᨙᨔᨗ ᨄᨑᨔᨂᨈ

SULAWESI PARASANGANTA

ᨄᨙᨌᨗᨈ B Manjdia

ᨔᨘᨒᨏᨙᨔᨗ ᨄᨑᨔᨂᨈ
ᨅᨘᨈ ᨄᨔᨚᨒᨚᨂ ᨌᨙᨑᨈ
ᨕᨍᨑᨗ ᨈᨁᨚᨂ ᨆᨒᨚᨄᨚ
ᨕᨗᨀᨈᨙ ᨈᨘᨆ ᨅᨘᨈᨐ

ᨄᨘᨊ ᨈᨙᨊ ᨀᨗᨔᨗᨄᨕᨗᨂ
ᨊᨀᨗ ᨆᨔᨗᨆᨔᨗ ᨂᨘᨑᨂᨗ
ᨊᨕᨆᨔᨊ ᨔᨒᨙᨏᨂ
ᨈᨆᨀᨘᨒᨙ ᨕᨆ ᨅᨚᨑᨗᨈ

ᨌᨗᨊᨗ ᨔᨕᨗ ᨅᨚᨑᨗ ᨅᨙᨒᨐ
ᨅᨙᨒ ᨆᨆᨚ ᨀᨙᨆᨍᨘᨕᨊ
ᨈᨙᨊᨙ ᨆᨆᨚ ᨍᨘᨒᨘ ᨅᨔᨊ
ᨕᨆ ᨔᨊ ᨄᨑᨔᨂᨈ

ᨔᨅᨚᨑᨗ ᨔ ᨄᨑᨔᨂᨈ
ᨅᨍᨗ ᨆᨀᨗ ᨕᨍᨘᨒᨘ ᨕᨈᨗ
ᨊ ᨕᨆ ᨔᨊ ᨔᨒᨙᨏᨂ
ᨔᨘᨒᨏᨙᨔᨗ ᨄᨑᨔᨂᨈ