ᨆᨄᨉᨙᨉ

MAPPADENDANG

ᨄᨙᨌᨗᨈ NAbdullah Alamudi, Andi Nurhani Sapada

ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨒᨕᨚᨀᨗ ᨑᨗ ᨔᨘᨒᨏᨙᨔᨗ
ᨒᨚᨒ ᨒᨚᨒᨀᨗ ᨑᨗ ᨊᨆ ᨕᨚᨁᨗ
ᨒᨙᨄ ᨆᨅᨙᨊᨗᨅᨙᨊᨗ
ᨄᨗᨑᨔᨕᨗ ᨕᨔᨙ ᨅᨉ ᨆᨒᨘᨑᨕᨙ

ᨄᨑᨙᨄᨑᨙ ᨆᨊ ᨆᨗᨈ
ᨅᨚᨅ ᨔᨗᨒᨌᨘᨒᨌᨘ
ᨒᨚᨄᨗ ᨄᨒᨘᨑᨙ ᨅᨙᨑᨙ

ᨉᨙᨉ ᨕᨒᨊᨗ ᨉᨙᨉ
ᨉᨙᨉ ᨆᨄᨉᨙᨉ
ᨆᨄᨉᨙᨉᨊᨗ ᨕᨊ ᨕᨚᨁᨗᨕᨙ
ᨄᨗᨑᨔᨕᨗ ᨎᨆᨙᨊ
ᨎᨆᨙᨊ ᨕᨑᨙᨔᨚᨊ

ᨑᨗ ᨔᨘᨒᨏᨙᨔᨗ ᨆᨊ ᨆᨗᨈ
ᨁᨒᨘ ᨈᨙᨆᨀᨒᨚᨕ
ᨄᨁᨒᨘᨊ ᨆᨀᨑᨚᨕ
ᨄᨚᨒᨙ ᨈᨔᨙᨉᨗ ᨀᨄᨚ

ᨆᨔᨘᨆᨂᨙ ᨈᨚᨂᨙ ᨏᨔᨙ ᨕᨊ ᨕᨚᨁᨗᨕᨙ
ᨆᨍᨗᨑᨙ ᨆᨑᨙᨂᨒ ᨄᨚᨒᨙ ᨈᨔᨙᨉᨗ ᨀᨄᨚ

ᨉᨙᨉ ᨕᨒᨊᨗ ᨉᨙᨉ
ᨉᨙᨉ ᨆᨄᨉᨙᨉ
ᨆᨄᨉᨙᨉᨊᨗ ᨕᨊ ᨕᨚᨁᨗᨕᨙ
ᨄᨗᨑᨔᨕᨗ ᨎᨆᨙᨊ
ᨎᨆᨙᨊ ᨕᨑᨙᨔᨚᨊ

ᨕᨆᨚ ᨄᨚᨒᨙ ᨅᨚᨔᨗᨕᨙ
ᨕᨆᨚ ᨄᨚᨒᨙ ᨄᨙᨒᨕᨙ
ᨆᨈᨘᨑᨘᨈᨘᨑᨘ ᨈᨚᨈᨚᨕᨗ
ᨔᨄᨕᨗ ᨕᨈᨘᨕᨚᨂᨙᨊ

ᨕᨔᨙ ᨅᨉ ᨆᨒᨘᨑᨕᨙ
ᨑᨗᨒᨘᨑᨙ ᨒᨕᨚ ᨉᨕᨙᨑ
ᨑᨗᨅᨏᨕᨗ ᨑᨗ ᨏᨊᨘᨕᨕᨙ
ᨏᨊᨘᨕ ᨀᨘᨑᨂᨙ ᨅᨙᨑᨙᨊ