ᨅᨈᨑ ᨔᨕᨗᨒᨙ ᨔᨕᨗ

BATARA SAILE SAI

ᨄᨙᨌᨗᨈ Latif Basir / Aminullah Lewa

ᨀᨙᨑᨙᨆᨗ ᨑᨗ ᨆ ᨀᨊᨊᨘ ᨕᨉᨗ
ᨆᨊ ᨊᨕ ᨔᨗᨕᨒᨚ ᨈᨚᨍ
ᨕᨕᨘᨒᨙ ᨊᨘ ᨈᨙᨕ ᨒᨑᨙ ᨔᨐ
ᨆᨈᨐ ᨆᨂᨈᨒᨕᨗ

ᨅᨙᨒᨆᨊᨙ ᨆᨉᨚᨒᨂ ᨕᨉᨗ
ᨕᨔᨚᨅᨒ ᨆᨗᨊᨔᨀᨘ
ᨕᨕᨘᨒᨙ ᨊᨈᨙᨄ ᨅᨚᨅ ᨔᨐ
ᨊᨈᨚᨕᨙ ᨁᨒᨘᨑᨘ ᨒᨚᨄᨚ

ᨅᨈᨑ ᨔᨕᨗᨒᨙ ᨔᨕᨗ ᨕᨉᨗ
ᨔᨗᨄᨘᨂ ᨑᨗ ᨅᨑᨅᨀᨘ
ᨕᨕᨘᨒᨙ ᨀᨗᨂᨑᨗᨆᨊ ᨔᨐ
ᨊᨊᨘ ᨆᨑᨘᨄᨕᨗ ᨀᨊ