ᨀᨙᨅ ᨀᨙᨅ ᨆᨉ

KEMBANG-KEMBANG MANDAR

ᨄᨙᨌᨗᨈ NN

ᨊᨆᨕᨙᨒᨚ ᨕᨙᨒᨚ ᨅᨚᨆ
ᨈᨊᨗᨕ ᨕᨙᨒᨚ ᨕᨄ
ᨀᨔᨗᨊ ᨕᨚᨉᨚᨊ ᨅᨈ
ᨄᨄᨑᨑᨙᨊ ᨎᨓ

ᨕᨗᨓᨚᨉᨚ ᨅᨈᨂ ᨀᨉᨗ
ᨀᨘᨄᨔᨚᨑᨙ ᨊᨓᨓᨘ
ᨈᨚᨉᨗᨆᨚ ᨆᨙᨍᨙᨒᨙ ᨅᨉᨗ
ᨕᨆᨚᨂᨙᨕ ᨉᨗ ᨓᨈᨂᨘ

ᨄᨑ ᨉᨗᨈᨗᨉᨗ ᨅᨈᨆᨘ
ᨕᨒᨆᨆᨗ ᨀᨘᨄᨀᨙ
ᨀᨔᨗᨊ ᨄᨒᨚᨄᨕᨗ ᨈᨕᨘ
ᨕᨒᨗ ᨔᨒᨗᨒᨗ ᨄ ᨈᨚᨉᨗᨊᨗᨕ
ᨕᨗᨈᨘ ᨉᨗᨈᨘᨒᨗᨔᨒᨗᨒᨗ
ᨄᨘᨕᨂᨙ ᨈᨀᨗᨉᨚ ᨈᨚᨕᨚ
ᨈᨒᨘ ᨒᨘᨕᨑᨙ ᨈᨚᨕᨚ

ᨈᨘᨒᨗᨔᨗᨆ ᨅᨑ ᨅᨉᨗᨆ
ᨈᨚᨕᨙᨕ ᨉᨗ ᨈᨙᨈᨙᨕᨆᨘ
ᨕᨊᨙ ᨕᨔᨑᨗ ᨕᨒᨚ
ᨅᨌ ᨔᨒᨗᨒᨗ ᨅᨚᨆ

ᨉᨗᨕᨒᨕᨚ ᨈᨚ ᨔᨒᨗᨒᨗ ᨀᨉᨗ
ᨉᨗᨄᨙᨄᨈᨚᨕ ᨊᨒᨘᨅ
ᨄᨘᨕᨂᨙ ᨕᨄ ᨕᨗᨐᨕᨘ
ᨉᨗᨕ ᨈᨅᨘᨔ ᨕᨘᨉᨉ

ᨆᨚᨂᨙ ᨈᨚᨕᨗᨐ ᨑᨄ ᨕᨊᨘ
ᨆᨒᨚᨒᨚ ᨈᨆ ᨄᨔᨅᨗ
ᨀᨔᨗᨊ ᨆᨙᨒᨚᨕ ᨈᨘᨕᨘ
ᨊᨆᨄᨑ ᨔᨗᨔᨀᨘ

ᨕᨗᨉᨚᨆᨘ ᨆᨘᨕᨗᨔ ᨈᨚᨉᨗ
ᨆᨘᨕ ᨆᨂᨑ ᨆᨈᨗ
ᨈᨚᨉᨗᨆᨚ ᨉᨗᨄᨙᨄᨔᨂ

ᨉᨆᨘᨕᨊ ᨉᨗᨕᨒᨙᨈᨙᨆᨘ
ᨆᨘᨕ ᨕᨑᨗ ᨕᨗᨑᨗᨉᨗ
ᨀᨔᨗᨊ ᨅᨑ ᨕᨘᨓᨕᨗ
ᨔᨄᨙ ᨉᨗᨕ ᨉᨗᨒᨒ

ᨕᨗᨉ ᨉᨕ ᨆᨙᨒᨚ ᨈᨚᨉᨗ
ᨊᨉᨗᨕᨊ ᨉᨗ ᨕᨈᨙ
ᨕᨊᨘᨕᨙ ᨊᨈᨄ ᨆ
ᨉᨗᨕᨄ ᨉᨗ ᨑᨊᨘᨕ