ᨀᨙᨅ ᨀᨙᨅ ᨆᨉ

ᨀᨙᨅ ᨀᨙᨅ ᨆᨉ KEMBANG-KEMBANG MANDAR ᨄᨙᨌᨗᨈ NN ᨊᨆᨕᨙᨒᨚ ᨕᨙᨒᨚ ᨅᨚᨆ ᨈᨊᨗᨕ ᨕᨙᨒᨚ ᨕᨄ ᨀᨔᨗᨊ ᨕᨚᨉᨚᨊ ᨅᨈ ᨄᨄᨑᨑᨙᨊ ᨎᨓ ᨕᨗᨓᨚᨉᨚ ᨅᨈᨂ ᨀᨉᨗ ᨀᨘᨄᨔᨚᨑᨙ ᨊᨓᨓᨘ ᨈᨚᨉᨗᨆᨚ ᨆᨙᨍᨙᨒᨙ ᨅᨉᨗ ᨕᨆᨚᨂᨙᨕ ᨉᨗ ᨓᨈᨂᨘ ᨄᨑ…
Continue Reading

ᨕᨍᨊ ᨈᨚᨔᨗᨑᨄᨙ

ᨕᨍᨊ ᨈᨚᨔᨗᨑᨄᨙ AJA'NA TOSIRAMPE ᨄᨙᨌᨗᨈ NN ᨒᨕᨚᨊᨗ ᨈᨕᨘ ᨆᨅᨙᨒᨕᨙ ᨔᨙᨂᨙᨑᨙ ᨆᨈᨘᨒᨘ ᨈᨙᨒᨘ ᨊᨈᨑᨚᨕᨂᨙ ᨂᨗ ᨉᨚᨀᨚ ᨈᨕᨘ ᨑᨗ ᨄᨔᨙ ᨈᨙᨕ ᨆᨙᨈᨙ ᨈᨙᨊ ᨄᨚᨒᨙᨕᨗ ᨕᨙ ᨄᨔᨙ ᨊᨈᨙᨕᨕᨗ ᨆᨀᨘᨈᨊ ᨄᨘᨑᨊ ᨆᨙᨒᨚ ᨆᨘᨈᨙᨕ ᨊᨅᨘᨀᨙᨊᨗ…
Continue Reading

ᨔᨗᨈᨉᨚ ᨕᨙᨒᨚ ᨈᨚᨔᨗ ᨒᨒ ᨈᨘᨆᨕᨗ

ᨕᨙᨒᨚ ᨈᨚᨔᨗ ᨒᨒ ᨈᨘᨆᨕᨗ SITANDO ELOK TODZI LALANG TUMAI ᨄᨙᨌᨗᨈ NN ᨅᨗᨆᨗᨒ ᨑᨄᨙᨕᨗ ᨄᨘᨕ ᨕᨉᨗ ᨅᨌ ᨈᨚᨕᨗ ᨔᨒᨆ ᨔᨐᨂᨙ ᨕᨔᨒᨆᨀ ᨕᨔᨒᨆᨀ ᨈᨚᨉᨗ ᨊᨗ ᨑᨊᨘᨕ ᨅᨗᨆᨗᨒ ᨕᨘᨓᨗ ᨕᨘᨓᨗ ᨒᨓᨙ ᨀᨀ ᨅᨌ…
Continue Reading

ᨕᨚᨀᨚᨊ ᨔᨗᨉᨙᨑᨙ

ᨕᨚᨀᨚᨊ ᨔᨗᨉᨙᨑᨙ ONGKONA SINDENRENG ᨄᨙᨌᨗᨈ NN ᨈᨙᨊ ᨅᨚᨔᨗ ᨑᨗ ᨕᨘᨒᨘᨊ ᨕᨒ ᨈᨙᨊ ᨅᨚᨔᨗ ᨈᨙᨊ ᨅᨚᨔᨗ ᨑᨗ ᨕᨘᨒᨘᨊ ᨊᨒᨙᨄᨙ ᨑᨗ ᨈᨚᨉᨊ ᨊᨒᨙᨄᨙ ᨑᨗ ᨈᨚᨉᨊ ᨊᨆᨒᨗ ᨒᨙᨅᨕᨙ ᨊᨆᨒᨗ ᨒᨙᨅᨕᨙ ᨕᨗᨐ ᨒᨙᨅ ᨆᨘᨈᨑᨚᨕᨙ…
Continue Reading

ᨄᨀᨌᨄᨗ

ᨄᨀᨌᨄᨗ PAKKACAPING ᨄᨙᨌᨗᨈ NN ᨒᨈ ᨅᨂᨗ ᨀᨘᨆᨘᨑᨗᨕ ᨊᨀᨘ ᨅᨂᨘ ᨆᨄᨗᨉᨉ ᨑᨗ ᨒᨂᨙᨑᨙᨀᨘ ᨄᨀᨌᨄᨗ ᨀᨙᨒᨚ ᨀᨙᨒᨚ ᨊᨄᨕᨗ ᨆ ᨅᨙᨒ ᨅᨙᨒ ᨊᨕᨙᨑ ᨕᨂᨗ ᨆᨆᨗᨑᨗ ᨊ ᨑᨆ ᨑᨆ ᨔᨑ ᨉᨈᨙ ᨀᨌᨄᨗᨊ ᨀᨚᨅᨗ ᨀᨚᨅᨗ…
Continue Reading

ᨕᨉᨘ ᨕᨉᨘᨑᨉ

ᨕᨉᨘ ᨕᨉᨘᨑᨉ ANDU-ANDURUQDANG ᨄᨙᨌᨗᨈ NYV ᨕᨗᨔ ᨕᨍᨄᨘᨕᨗ ᨈᨚᨕᨗ ᨔᨑᨙᨕᨊ ᨆᨘᨖᨆ ᨆᨘᨖᨆ ᨕᨗᨐ ᨆᨘᨕᨗᨔ ᨒᨚᨓᨚᨂ ᨉᨗ ᨕᨖᨙᨑ ᨆᨘᨕ ᨆᨙᨒᨚᨀᨗ ᨆᨘᨕᨗᨔ ᨒᨚᨓᨚᨂ ᨉᨗ ᨕᨖᨙᨑ ᨄᨙᨍᨄᨘᨕᨗ ᨄᨕ ᨕᨒ ᨈᨕᨒ ᨄᨆᨔᨙᨀᨗ ᨔᨉᨆᨘ ᨆᨙᨔ ᨕᨒ…
Continue Reading

ᨕᨚᨀᨚᨊ ᨕᨑᨘᨄᨚᨊᨙ

ᨕᨚᨀᨚᨊ ᨕᨑᨘᨄᨚᨊᨙ ONGKONA ARUMPONE ᨄᨙᨌᨗᨈ NN ᨑᨙᨀᨘᨕ ᨕᨉᨗ ᨒᨕᨚᨀᨗ ᨅᨍ ᨈᨑᨚᨀᨗ ᨒᨙᨅ ᨌᨙᨉᨙ ᨕᨒ ᨈᨑᨚᨀᨗ ᨒᨙᨅ ᨌᨙᨉᨙ ᨕᨒ ᨄᨒᨓ ᨕᨘᨉᨊᨗ ᨑᨙᨀᨘᨕ ᨕᨗᨉᨗ ᨆᨑᨘᨉᨊᨗᨀᨗ ᨌᨙᨂᨀᨗ ᨑᨗ ᨀᨙᨈᨙᨂᨙ ᨕᨒ ᨌᨙᨂᨀᨗ ᨑᨗ ᨀᨙᨈᨙᨂᨙ…
Continue Reading

ᨕᨒᨚᨔᨗ ᨑᨗ ᨄᨚᨒᨚ ᨉᨘᨕ

ᨕᨒᨚᨔᨗ ᨑᨗ ᨄᨚᨒᨚ ᨉᨘᨕ ALOSI RI POLO DUA ᨄᨙᨌᨗᨈ Yusuf Alamudi ᨀᨘᨑᨗᨄᨌᨍᨗ ᨑᨗ ᨒᨗᨊᨚ ᨕᨙᨀ ᨑᨗ ᨓᨈᨀᨒᨙᨆᨘ ᨊᨘᨒᨙ ᨄᨘᨑᨊᨗ ᨈᨚᨈᨚᨀᨘ ᨈᨚᨔᨗᨄᨉᨘᨕ ᨔᨗᨑᨘᨈᨘ ᨆᨘᨑᨗ ᨄᨌᨍᨗ ᨑᨗ ᨒᨗᨊᨚ ᨈᨘᨉ ᨑᨗ ᨓᨈᨀᨒᨙᨆᨘ ᨒᨙᨈᨘ…
Continue Reading